Chiangmai Design Week

งาน Chiangmai Design Week จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในกว่า 150 เมืองทั่วโลก เป็นช่วงเวลาพิเศษแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงาน

งาน Chiangmai Design Week จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในกว่า 150 เมืองทั่วโลก เป็นช่วงเวลาพิเศษแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงาน โดยเน้นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น ประกอบด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีชีวิตร่วมสมัย และการพัฒนาพื้นที่เมือง เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในท้องถิ่นและจากต่างเมืองได้พบปะและแลกเปลี่ยนมุมอง ประสบการณ์ และต่อยอดธุรกิจ